Αναμνήσεις

Από το 1938 συζητείτο στα Συμβούλια η έλλειψη Δημοτικού Κοιμητηρίου στη πόλη μας

Από το 1938 συζητείτο στα Συμβούλια η έλλειψη Δημοτικού Κοιμητηρίου στη πόλη μας

Το θέμα δημιουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου στην πόλη μας, είχε ξεκινήσει να συζητείται στα Δημοτικά Συμβούλια, από το 1938.

Αυτό προκύπτει από τις «Πολιτικές αποφάσεις – Ψηφίσματα» για την Κοινότητα Καλαμακίου και το Δήμο μας, τις οποίες έχει συγκεντρώσει σε ένα πόνημα, ο εκλεγμένος επί σειρά δεκαετιών (1.1.1983 έως 31.12.2006) Δημοτικός Σύμβουλος, Αριστείδης Θωμόπουλος.

Οι πιθανές θέσεις για την δημιουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου Αλίμου που είχαν προταθεί τότε ήταν, στο Λόφο Πανί, στο Κτήμα Τραχώνων, και στη θέση «Αγριληός» (Αμπελάκια). Το θέμα συζητείτο μέχρι και το 1967 επανειλημμένα και έντονα. Στη συνέχεια – κατά την διάρκεια της επταετίας – ατόνησε και επαναφέρθηκε πάλι στο προσκήνιο αργότερα χωρίς όμως ιδιαίτερη επιμονή, μέχρι την περίοδο που μεταφέρθηκε  το αεροδρόμιο του Ελληνικού στα Σπάτα, οπότε και ξαναπήρε έντονο ενδιαφέρον.

Δυστυχώς οι συνεχείς προσπάθειες δεν έχουν καρποφορήσει μέχρι στιγμής, το ζήτημα εξακολουθεί να είναι φλέγον, υπάρχει πρόταση δημιουργίας Διαδημοτικού Κοιμητηρίου Αλίμου-Ηλιούπολης, αλλά μέχρις στιγμής η πόλης μας εξακολουθεί να μην έχει Δημοτικό Κοιμητήριο. 

Οι αποφάσεις για την ίδρυση Νεκροταφείου από το 1938 μέχρι το 1967:

Κοινότητα: Αποφάσεις για  ί δ ρ υ σ η  Ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ο υ

 [β. 22.8.1938 – 29.6.1940]. σ.45 : «Αριθμός αποφάσεως 188, συνεδρίασις της 5.10.1938», με θέμα: «Περί αγοράς γηπέδου δια Νεκροταφείον». « . . . Ο κ. Πρόεδρος εκθέτει ότι ως γνωστόν η Κοινότης στερείται  Ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ο υ, οι δε νεκροί μεταφέρονται άλλοι μεν εις τας Αθήνας, άλλοι δε εις την γειτονικήν Κοινότητα Κομνηνών, των οικείων αυτών ταλαιπωρουμένων ίνα επιτύχωσι την άδειαν ενταφιασμού εις τα νεκροταφεία των άνω πόλεων και επιβαρυνο-μένων με μεγάλας δαπάνας δια την μεταφοράν. Προς θεραπείαν τούτου θεωρεί επάναγκες όπως  ι δ ρ υ θ ή  Νεκροταφείον της Κοινότητος, ως κατάλληλον δε τόπον προτείνει, τμήμα αγρού παρά την θέσιν «Π α ν ί» ανήκον εις την Α.Ε. Κτήμα Τράχωνες. Προς τον σκοπόν τούτον ήλθεν εις διαπραγμάτευσιν μετά της ρηθείσης Εταιρίας ήτις προσφέρει έκτασιν έξ (6) στρεμμάτων με τιμήν δραχμών χιλίων κατά στρέμμα ήτοι εν όλω αξίας δραχ. 6.000, προσθέτει δε ότι η τιμή αύτη είναι απολύτως εξαιρετική δεδομένου ότι παρόμοια του προσφερομένου γήπεδα τιμώνται προς 12- 15 χιλιάδας δραχ. κατά στρέμμα. Προτείνει δε όπως το Συμβούλιον αποφανθή δια την αγοράν. Το Κοινοτικόν Συμβούλιον ακούσαν του κ. Προέδρου, κρίναν ότι αφ ενός είναι αναγκαιοτάτη η ίδρυσις νεκροταφείου και αφ ετέρου ότι η προσφερθείσα τιμή είναι απολύτως συμφέρουσα εις την Κοινότητα, ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ, ότι εγκρίνει παμψηφεί την ίδρυσιν νεκροταφείου εις τον προσφερόμενον υπό της Α.Ε. Κτήμα Τράχωνες, αγρόν εκτάσεως έξ στρεμμάτων ήτοι εξ χιλιάδων τετραγωνι-κών τεκτονικών πήχεων, εγκρίνει δε προς τούτο και χορηγεί ισόποσον πίστωσιν . . .  και ανατίθησι τω κ. Προέδρω την περαιτέρω ενέργειαν . . .».

Σχόλια: Στην απόφαση αυτή, όπως και σε πολλές άλλες σχετικές, παρί-σταται και ψηφίζει και ο Ι. Γερουλάνος, παρά το γεγονός ότι από αυτή εξαρτά υλικό συμφέρον, αφού στην «Κτήμα Τράχωνες Α.Ε.» συμμετείχε (ήταν δική του και της οικογενείας του). Πιθανόν τότε δεν υπήρχε απαγορευτική νομο-θετική διάταξη. Όπως νομοθετήθηκε μετά τον Πόλεμο. Από τις επόμενες αποφάσεις προκύπτει ότι ήταν και αυτή μια ακόμη ανεκτέλεστη «προσφορά».

Σχόλιο 2: Με τη με αρ. 28/27.2.1939 απόφαση του Κ.Σ. με θέμα: «Περί εγκρίσεως πιστώσεως εκ δραχ. 840 δια την δι αυτοκινήτου μεταφοράν των Οργανώσεων και Κοινοτικών Συμβούλων εις Αθήνας και της επιτροπής δια την εξέτασιν του χώρου του Νεκροταφείου», εγκρίθηκε σχετική πίστωση.

[β. 22.8.1938 – 29.6.1940]. σ. 357: «Αριθμός αποφάσεως 197, συνεδρίασις της 1.12.1939», με θέμα: «Περί εγκρίσεως πιστώσεως δια την αγοράν εκτά-σεως έξ στρεμμάτων προς ίδρυσιν ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ο υ». «... Ο κ. Πρόεδρος εκθέτει ότι δια της υπ αρ. 30415 ε. έ.  δ ι α τα γ ή ς της Διοικήσεως της Πρωτευούσης ενεκρίθη η υπ αρ. 188 π. έ. (= παρελθόντος έτους) απόφασις περί αγοράς γηπέδου προς ίδρυσιν νεκροταφείου, ήτοι της προσφερθείσης υπό της «Α.Ε. Κτήμα Τράχωνες» εκτάσεως έξ στρεμμάτων αντί συνολικού ποσού δραχ. 6.000, δέον δε το Συμβούλιον να εγκρίνη την απαιτουμένην προς τούτο πίστωσιν.../ Το Κοινοτικόν Συμβούλιον ακούσαν του κ. Προέδρου, ιδόν την υπ αρ. 30415  δ ι α τα γ ή ν  της Διοικήσεως της Πρωτευούσης ως και την από 27 Ιανουαρίου 1938 έκθεσιν της συσταθείσης Επιτροπής,/ ΑΠΟΦΑΙ-ΝΕΤΑΙ ότι εγκρίνει παμψηφεί όπως η απαιτηθησομένη δαπάνη των δραχ. 6.000 δια την αγοράν γηπέδου προς ίδρυσιν  ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ο υ, βαρύνει . . . . του εκτελεστού προϋπολογισμού, ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί  δε τον κ. Πρόεδρον όπως προβή εις την πραγματοποίησιν της αγοράς της αναφερο-μένης εκτάσεως εν τη, εν τη εκθέσει, αναφερομένη θέσει, παρά της Ανωνύμου Εταιρείας «Κτήμα Τράχωνες» εξουσιοδοτεί δε τούτον όπως υπογράψη το σχετικόν συμβόλαιον ως και κάθε σχετικόν τούτου έγγραφον. . . …».

 [β. 19.5.1953 – 9.3.1956]. σελ. 26: «Αριθμός Πρακτικού 26, συνεδρίασις της 16.11.1953»: « . . .Επί του πρώτου θέματος εγκρίνει παμψηφεί την επέκτασιν του σχεδίου Τραχώνων ως εν τω υποβληθέντι σχεδιαγράμματι εμφαίνεται, υπό τον όρον αναλήψεως όλων των υποχρεώσεων κατασκευής των τεχνικών έργων υδρεύσεως, ηλεκτροφωτισμού, οδοποιϊας, διαμορφώσεως πλατειών, κρασπέδων κλπ., περί ών γίνεται μνεία εν ταις αιτήσεσι, και παραχωρήσεως εις την Κοινότητα εκτός των υπό του σχεδίου προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων και του τμήματος τούτου του σημειουμένου υπό τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 και 5 δια την υπ αυτού (= επ αυτού;) μελλοντικήν  ί δ ρ υ σ ι ν   Ν ε κ ρ ο τ α- φ ε ί ο υ,  καθορίζει δε ως ελάχιστον όριον εμβαδού μ2 300, ελάχιστον πρόσωπον 12 μέτρα, ελάχιστον βάθος 16 τοιαύτα τας δε έμπροσθεν και όπισθεν πρασιάς ως 3 μέτρα, ανατίθησι δε τω κ. Προέδρω, συν τη περαιτέρω ενεργεία, την έκθεσιν του σχετικού διαγράμματος επί 15 ήμερον και την δαπάναις των ενδιαφερομένων δημοσίευσιν της εκθέσεως συμφώνως  προς τας διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, εκδίδει δε την υπ αρ. 211 απόφασιν . . . …». Σχόλιο: Περιλαμβανόταν και το «Πανί»; Δεν προκύπτει.

 [β. 19.5.1953 – 9.3.1956]. σελ. 272: «Αριθμός Πρακτικού 4,  συνεδρίασις της 6.2.1956», χωρίς απόφαση, με θέμα: «Περί συστάσεως Νεκροταφείου». « . . . Επί του δεκάτου θέματος του αναφερομένου εν τη ημερησία διατάξει ο κ. Πρόεδρος εκθέτει ότι είναι επιτακτική ανάγκη ιδρύσεως Ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ο υ  διότι ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου εις το νεκροταφείον του οποίου θάπτονται οι εν Καλαμακίω αποβιούντες, μετά δυσκολίας δέχεται προς ταφήν τούτους, δια σχετικών δε εγγράφων γνωρίζει ότι εις περίπτωσιν καθ ην δεν θέλομεν προβή εις την σύστασιν Νεκροταφείου θέλει αρνηθή την ταφήν των νεκρών. Κατόπιν τούτου αναφερόμενος και εις πρότασιν του εκ των μελών κ. Γ. Γκούμη, γενο-μένην κατά την προηγουμένην συνεδρίασιν σχετικήν με την σύστασιν Νεκροταφείου, προτείνει όπως επιδιωχθή η απαλλοτρίωσις ή αγορά καταλλήλου γηπέδου εκτάσεως 15 - 20 στρεμμάτων εκ μέρους του Κτήματος Τράχωνες και εις θέσιν κατάλληλον και ουχί μακράν της πόλεως./ Μετ ανταλλαγήν γνωμών ανατίθεται εις τον κ. Πρόεδρον όπως  έλθη εις διαπραγματεύσεις μετά του κ. Ι. Γερουλάνου δια την εξεύρεσιν καταλλήλου χώρου και επιτυχίαν συμβιβαστικής λύσεως . . . …».

Σχόλιο: Η θέση στο Πανί;Και με αυτή την απόφαση, η ίδρυση Νεκροταφεί-ου, αποφασίζεται «εν κενώ», ως εάν δεν έχουν υπάρξει παλαιότερες αποφά-σεις. Ίσως, κανένας από τους υπηρεσιακούς παράγοντες που γνώριζαν την αλήθεια και πραγματικότητα,  δ ε ν  ενημέρωσε γι αυτό τους κοιν. συμβούλους.

 [β. 19.5.1953 – 9.3.1956]. σελ. 285: «Αριθμός Πρακτικού 8,  συνεδρίασις της 5.4.1956, απόφαση–δεν ελήφθη», με θέμα: «Περί συστάσεως Νεκροταφείου». «. . . Επί του πρώτου θέματος του αναφερομένου εν τη ημερησία διατάξει ο κ. Πρόεδρος εκθέτει ενεργείας του παρά τω κ. Ιωάννη Γερουλάνω, όστις εδέχθη την πώλησιν  της  απαιτουμένης  εκτάσεως  δια την ί δ ρ υ σ ι ν  Ν ε κ ρ ο τ α- φ ε ί ο υ  εις τι οικοδομικόν τετράγωνον του εγκεκριμένου σχεδίου Αλίμου, δοθέντος ότι  δ ε ν  ε ν ε κ ρ ί θ η  εισέτι η επέκτασις του σχεδίου Τραχώνων, ε ξ  ή ς  ε ξ α ρ τ ά τ α ι  η  π α ρ α χ ώ ρ η σ ι ς  γ η π έ δ ο υ  δια τον σκοπόν τούτον. Ο εκ των μελών κ. Γ. Γκούμης αναφερόμενος εις ιδιωτικήν συζήτησιν μετά συμπολίτου προτείνει ως κατάλληλον μέρος δια την ίδρυσιν Νεκροταφείου την  θ έ σ ι ν  «Α γ ρ ι λ η ό ς», ανατίθεται δε εις αυτόν και τον Γ. Μαμάην η έρευνα δια την υπόδειξιν και ετέρου χώρου . . .».

Σχόλιο: 1) Στην απόφαση αυτή ρητά διατυπώνεται και  σαφώς αποδεικνύεται η εξάρτηση της παραχώρησης έκτασης από την «Κτήμα Τράχωνες ΑΕ» (Ι. Γερουλάνο), με τις επεκτάσεις σχεδίου, για την ένταξη τους στο σχέδιο. Και η παλαιά πρότασή του για το «Πανί»; 2) Υπενθυμίζεται ότι η θέση «Αγριληός» σχεδόν ταυτίζεται με τη σημερινή περιοχή «Αμπελάκια».

[β. 16.8.1964 –13.12.1967]. σ. 39: «Συνεδρίασις της 9.1.1965» χωρίς αριθμό, με θέμα: «2) Λήψις αποφάσεως περί ιδρύσεως  Κοινοτικού  Νεκροταφείου».  « . . .Επί του θέματος του  Ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ο υ  αποφασίζεται κατ αρχήν η σύστασις τετραμελούς επιτροπής αποτελουμένης εκ των κ.κ. α) Αγγέλου Πα-πακώστα, β) Κων. Μαλτέζου, γ) Παύλ. Τζιβανίδη, δ) Παν. Τσορού, ίνα προβή εις τας απαιτουμένας προκαταρκτικάς ερεύνας και ενημερώση εν καιρώ το Κοινοτικόν Συμβούλιον δια τας περαιτέρω ενεργείας . . .». Σχόλιο: Στο [β. 16.8.1964 – 4.2.1967]. σ. 182 «Συνεδρίασις της 9.1. 1965, ίδιες διατυπώσεις.

[β. 16.8.1964–13.12.1967]. σ. 208: «Συνεδρίασις της 8.7.1967»: σ.211: « . . Εξουσιοδοτείται  ο μ ο φ ώ ν ω ς  ο Πρόεδρος της Κοινότητος ίνα αναθέση εις τον Μηχανικόν  Α. Πιζάνην την εκπόνησιν σχεδιαγραμμάτων, ίνα τεθούν υπ’ όψιν του Συμβουλίου, δια την λήψιν αποφάσεως απαλλοτριώσεως χώρου προς  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν  Ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ο υ  Κ α λ α μ α κ ί ο υ . . . …».

 

Επιμέλεια: Ελισάβετ Μιτσού