Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Προχωράει το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Κανάρη

Προχωράει το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Κανάρη

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωράει το έργο της κατασκευής του αγωγού της αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων στην οδό Κανάρη.

Οι εκσκαφές πλησιάζουν στη διασταύρωση με την οδό Θουκυδίδου, ενώ η σκυροδέτηση του πλακοσκεπούς οχετού έχει φτάσει στη διασταύρωση με την οδό Πιζάνη.

Το επίχωμα έχει διαμορφωθεί σε πρώτο στάδιο ένθεν και ένθεν της οδού Θεμιστοκλέους, με εξαίρεση το τμήμα στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Κανάρη, καθόσον στο σημείο αυτό εμφανίστηκαν αρχαία ευρήματα και υπάρχουν διασταυρώσεις με πολλούς άλλους αγωγούς .

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι ο αγωγός είναι πλακοσκεπής ορθογωνικής διατομής μεταβλητών διαστάσεων και η συλλογή των ομβρίων θα γίνεται μέσω νέων κατασκευών φρεατίων υδροσυλλογής ενός και δύο ανοιγμάτων, τόσο κατά μήκος της οδού Κανάρη, όσον και στο ανάντη τμήμα της οδού Θεμιστοκλέους.

Το έργο, προϋπολογισμού 7.510.000,00 Ευρώ, πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.